::: สื่อที่เกี่ยวข้อง :::
https://ops.energy.go.th/th/mission-duty-provincial-energy-office/

EMBED