นายวีรวิชญ์ ภมรสมิต

พลังงานจังหวัดระยอง

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 0 3869 4013

เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 4356 9678

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_rayong@energy.go.th

::: สื่อที่เกี่ยวข้อง :::
https://data.energy.go.th/provincial/contact

EMBED